Deurne-Asten-Someren (2023)

nieuws

13 februari '23

Deurne-Asten-Someren (1)

Deze bijeenkomst hebben we de gesprekscyclus over de doorontwikkeling van Rotary DAS afgerond en een aantal besluiten genomen:

De frequentie van onze reguliere bijeenkomsten gaat omlaag: van 1 x per week op maandagavond van 18 tot 20 uur, waarbij we samen eten, naar 1 x per 2 weken. De overige maandagavonden kunnen we indien gewenst vrij houden voor projecten, werkbezoeken, uitjes e.d. Maar dit is flexibel en hangt af van de betreffende leden.

We vinden het belangrijk om ons samen in te zetten voorprojecten die mensensteunen die dat nodig hebben. Op dit moment werken we daar plannen voor uit. Eén actie is al bekend, want die wordt jaarlijks herhaald: donderdag 8 juni organiseren we weer een gezellige middag voor alleenstaande ouderen.

Het is vaak nog onbekendwaar Rotary DAS voor staat en doet. Daarom houden we 2 x per jaar een open bijeenkomst waarbij we mensen uitnodigen die belangstelling hebben voor onze club. Daarnaast streven we ernaar om ook 1 of 2 keer per jaar eenlezing te organiseren over een boeiend maatschappelijk onderwerp waar alle belangstellenden welkom zijn.

6 februari '23

Deurne-Asten-Someren (2)

Je hebt in je werk te maken metveranderingen en wat dit met jezelf/mensen doet. Irene begeleidt mensen in een veranderingsproces. Waar krijgen mensen in verandering mee te maken? Aan de hand van een "wie-wat-waarmee-hoe" schema ligt Irene toe, dat we allemaal geneigd zijn bij problemen met veranderingen deze te wijten aan 'wie, wat of waarmee' zaken, maar dat de sleutelin het "hoe" ligt: In onze communicatie naar anderen leggen we het buiten ons zelf, maar we moeten ons bewust zijn dat onze primaire reactie op veranderingen altijd te maken heeft met ons diepste verlangen naar erkenning en gezien worden. Dit heeft te maken met onze vroegste ervaringen. Daarom is aandacht voor beleving en het gesprek daarover cruciaal om de weg vrij te maken voor verandering.

30 januari '23

Deurne-Asten-Someren (3)

Robin heeft ons meegenomen in de veranderingen in de bibliotheek algemeen en specifiek voor die van de regio Helmond, Deurne, Asten, Someren. Deze verandering is samen te vatten in: "van Uitleenfabriek naar Vrijplaats voor ontwikkeling" waarbij de bibliotheek inwoners veel meer te bieden heeft.Erg trots is Robin op de nieuwe bibliotheek te Asten. Hier is de bibliotheek in de nieuw gebouwde MFA geïntegreerd met slimme gebruikmaking van ruimten. De bibliotheek is hier niet één ruimte maar gaat als een lint door het totale gebouw. Ook de locatie Deurne krijgt een nieuwe opzet waarbij de bibliotheek is opgenomen in het nu nog in verbouw zijnde gemeentehuis.

23 januari '23

Deurne-Asten-Someren (4)

Mede op basis van de input die we kregen bij het Arenagesprek van 12 december is besloten dat we specifiek gaan kijken naar de frequentie van de bijeenkomsten en de projecten die we gezamenlijk ondernemen. 17 Februari is er tevens een bijeenkomst waar potentiele nieuwe leden worden uitgenodigd!

16 januari '23

Deurne-Asten-Someren (5)

Marc van der Linden isDirecteur Waterstof & Co CEO Gasunie Duitsland.Marc heeft in een zeer actuele presentatie uiteengezet wat de geschiedenis is van ons aardgas, beginnend in Slochteren. In Nederland is de infrastructuur in handen van de Gasunie, de handel echter niet (in Duitsland is dat andersom). De Gasunie heeft zich ontwikkeld van een gas infrastructuur bedrijf naar een Europees infrastructuurbedrijf (aardgas, groen gas, LNG, waterstof, CO2 en Warmte). Ook opslag behoort tot de taken. Marc heeft uitleg gegeven over de transitie en nieuwe energiesystemen, welke laatste meer en meer (ook) lokaal worden geïnitieerd.

Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwejaar!

Deurne-Asten-Someren (6)Deurne-Asten-Someren (7)

12 december '22

Deurne-Asten-Someren (8)

In een Arenagesprek gaat de begeleider in gesprek met een aantal mensen in een 'binnenring'. Daaromheen zit een buitenring van mensen die alleen kunnen luisteren en op het laatst vragen stellen. Dit gesprek werd begeleid door Ad van den Heuvel. De binnenring bestond uit 11 mensen, die geen lid zijn van de Rotary,in de leeftijd van 30 tot 50 jaar, mannen en vrouwen, met verschillende achtegronden. Zij werden bevraagdover wat hun beelden zijn van de Rotary en wat Rotarywel/niet interessant maakt. Wij als Rotary-leden vormden de buitenring. 23 Januari gaat de club met de uitkomsten van dit gesprek aan de slag.

5 december '22

Deurne-Asten-Someren (9)

De clubavond viel dit jaar precies op 5 december, dus het kon niet anders of het werdeen sfeervolle sinterklaas-bijeenkomst. Voor 30 kinderen waren cadeautjes gekocht en ingepakt, waarbij de Voedselbank voor de verdeling verzorgde. Slechts een druppel op een gloeiende plaat, als je beseft hoeveel kinderen in armoede opgroeien.

28 november '22

Deurne-Asten-Someren (10)

Aan de hand van het 'trolley dilemma' is gediscussieerd overargumenten bij beslissingen die je in een split second moet nemen en kunnen gaan over leven of dood.

21 november '22

Deurne-Asten-Someren (11)

14 november '22

Deurne-Asten-Someren (12)

Steven nam ons mee in de ontwikkeling van het Van Abbe Museum, de veranderingen die plaats gevonden hebben en de toekomst. (1936-2022-2108)

De collectie van het museum bestaat uit 3.300 werken waarvan er ca. 300 tentoongesteld worden. De ruimtelijke infrastructuur is beperkt. Daardoor moet men keuzes maken. De bevolkingssamenstelling van de regio is zeer internationaal. De collectie met beperkte oorsprong daarop aanpassen is een uitdaging. De tentoonstelling Dwarsverbanden probeert daaraan invulling te geven. Een goed voorbeeld was de Picasso langs een werk van Wilfredo Lam uit Cuba. Evenzo kunst is niet alleen visueel maar ook voelen. Er wordt nu verbinding gezocht naar design. Kortom: Een goede inleiding die noodzaakt tot een bezoek aan het museum.

7 november '22

Deurne-Asten-Someren (13)

Helaas is de spreker ziek geworden en moet de lezing verzet worden naar een andere avond. In plaats daarvan heeft ons lid Marie Jose Spierings een toelichting gegegevn op de wijzigingen in de Wet Transparante Arbeidsvoorwaarden en heeft de penningmeester de jaarrekenin g '21-'22 en de begroting '22-'23 toegelicht, waarna deze zijn vastgesteld.

17 oktober '22

Deurne-Asten-Someren (14)

Peter Glas, deltacommissaris van Nederland, hield een gloedvol betoog over de gevolgen van de klimaatverandering voor onze waterhuishouding en hoe groot het belang is dat burgers zich veel meer bewustworden van deze gevolgen. Het kan niet anders of beleid, bv op het gebied van woningbouw, zal in de toekomst hier ingrijpend op worden aangepast.

10 oktober '22

Deurne-Asten-Someren (15)

Deze avond hield Bart Jansen een lezing over een ingrijpende keuze in zijn leven: namelijk de keuze om zijn beroep als organisatiepsycholoog te verruilen voor zijn roeping als diaken, waarvoor hij in 2013 is gewijd. In zijn lezing verwerkte Bart theorien over verandering en welke wetenschappers hem daarin geïnspireerd hebben.

De kern in zijn betoog wanneer mensen in beweging komen om te veranderen:

1. Als we de ZIN en het DOEL zien

(Video) Hagelschade Deurne Asten Someren

2. Als we het WILLEN doen

3. Als we het KUNNEN

4. Als we een VOORBEELD hebben en zijn

26 september '22

Deurne-Asten-Someren (16)

Naast haar interesse in alle activiteiten van onze club hield Joke Jongeling een bevlogen betoog over wat Rotary voor haar betekent en wat ze belangrijk vindt voor haar gouverneursjaar. Twee zaken hebben haar bijzondere aandacht: allereerst het beschermen van het leefmilieu.Zo pakt Joke standaard afval op tijdens een wandelingetje, is ze enthousiast vegetariër en stimuleert ons na te denken over het pakken van de trein i.p.v. het vliegtuig. Ook DEI (diversiteit, equity en inclusion) is een belangrijk thema, waarbij ze vraagt na te denken over hoe drempels om lid te worden van Rotary kunnen worden verlaagd.

Volgend jaar, 30-9-’23 bestaat Rotary Nederland 100 jaar. Er zal een estafette door Nederland langs alle Rotary-clubs gaan. Zie:https://www.rotary.nl/100/1550/. We eindigen met het uitdelen van loterij-tickets t.b.v. de actie Endpolionow.

Joke laat in alles zien: Rotary is people of action.

19 september '22

Deurne-Asten-Someren (17)

Theo van Kroonenburg spreekt zeer bevlogen over de wijze waarop hij aankijkt tegen de woningnood in de MRE (Metropool Regio Eindhoven) regio en welke initiatieven hij als bestuurder van Trudo op grond daarvan neemt en welke obstakels hij daarbij ontmoet. Om de woningnood aan te kunnen pakken is het voor hem een voorwaarde dat bestuurders van woningcoorporaties meer ondernemerschap tonen.

Als centraal probleem ziet hij dat burgers met een middeninkomen (€60.000) niet meer in staat zijn op de markt een eigen huis te kopen maar evenmin in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Het tekort aan betaalbare woningenjuist voor de middengroepen resulteren in een steeds duidelijkere tweedeling in de maatschappij.

Eén van de zaken die in de presentatie worden belicht is het ‘businessmodel’ “Slimmer kopen’ dat Trudo heeft ontwikkeld. Daarbij worden in de holding van Trudo (dus niet de entiteit waarin de sociale huurwoningen worden geëxploiteerd) woningen gerealiseerd die met korting op de marktprijs worden verkocht aan burgers uit de middeninkomens-groep. De korting kan worden gegeven omdat de koper die de woning van Trudo koopt, bij latere verkoop een aanbiedingsplicht heeft aan Trudo op basis van de bij verkrijging gehanteerde kooprijs. Met deze constructie kunnen middeninkomens toch aan een betaalbare woning worden geholpen en komen er meer sociale huurwoningen vrij.

12 september '22

Deurne-Asten-Someren (18)

We hadden een boeiende bijeenkomst metCorine Beeuwkes-van Ede, predikant, aangesteld in de Protestante kerken van Helmond en Someren/Asten. Haar lezing ging over hoe dekerkbeleving totaal is veranderd: Corine steekt veel energie in allerlei aktiviteiten door de week waar mensen elkaar ontmoeten voor gesprekken, lezingen, zang, of gewoon een kopje koffie. Het gaat om mensen en niet om het prediken van dogma’s, zoals vroeger.

Haar is opgevallen, dat vrouwen en mannen van 20-45 jaren oud veel stress ervaren en vaak een burnout krijgen. Ze hebben geen houvast. Deze generatie legt het accent op aanzien, geld, geluk en perfectie met faalangst tot gevolg. Men gaat op zoek naar spiritualiteit, zingeving en antwoorden op vragen in andere religies. Dus niet in de antwoorden, die nog steeds te vinden zijn in het Christendom, de religie van “thuis”. Daarom heeft Corine een boek geschreven met de titel:“Ik ben niks”, Bijbelse ingrediënten als ineen tapasbar van spiritualiteit, waarin zij een inkijkje geeft in hoe de vragen van nu eigenlijk oude vragen zijn, die ook klinken in de Bijbel en waar mensen houvast aan kunnen ontlenen.

5 september '22

Deurne-Asten-Someren (19)

Het thema van het nieuwe rotaryjaar '22-'23 van onze club heeft als thema: 'verandering':“We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperken” (uitspraak Jan Rotmans, professor transities). Wij voelen dat op dit moment aan den lijve.De vraag is: hoe gaan wij om met de uitdagingen van onze tijd, als individu, als club, als samenleving? Welke inspirerende voorbeelden zien we?

Daarnaast hebben we 3 belangrijke doelen voor dit jaar: 1. de club versterken met nieuwe leden, 2. een koers vaststellen voor de doorontwikkeling van de club en 3. een zichtbare actieve club zijn in de samenleving.

6 juli '22

Deurne-Asten-Someren (20)

Op 6 juli overleedJan Bazuin, al meer dan 26 jaar lid van de Rotary DAS.

Jan zijn betrokkenheid was groot, hij deed met hart en ziel mee aan alle clubactiviteiten.Hij hield van een geintje en had een duidelijke mening die hij niet onder stoelen en banken stak.
Je kon altijd een beroep op hem doen.Met zijn helderblauwe ogen kon hij je glimlachend aankijken en informeren naar je gezondheid of die van je familie en je een jägermeister aanbieden (volgens hem het lekkerste drankje voorafgaand aan het gezamenlijke eten op de club). Hij bezocht jarenlang iedereen die ziek, zwak of minder gelukkig was met een bloemetje namens de commissie ‘Lief en leed’.

Onze club heeft een vriend en trouw lid verloren. We wensen zijn partner José en zijn kinderen veel sterkte met dit grote verlies.

2 juli '22

Hulde aan Jeroen van den Inghvoor een heel bijzonder en inventief voorzittersjaar, met als thema Welbevinden, waaraan alle leden een actieve bijdrage hebben gegeven dankzij de vorm die Jeroen gekozen had. Jeroen droeg het stokje voor het seizoen '22-'23 over aan Marlies Hoosemans, die voor dit jaar het thema " Verandering" heeft gekozen.

Deurne-Asten-Someren (21)

23 juni '22

Met boer Henk in de groentetuin op de Peelrandbreuk

Jeroen, onze voorzitter, had voor een verrassing gezorgd: een bezoek aan Bijzonder Brabant, met een rondleiding door boer Henk in degroentetuin van ruim 15.000 m2 met meer dan 100 bijzondere groenten en/of kruiden. Heel bijzonder is dat de Peelrandbreuk (geologische breuklijn) dwars door de groentetuin loopt. Deze breuklijn is zichtbaar gemaakt in de tuin en zorgt voor een ondergrondse waterval van 3 tot 4 meter! De groente groeien allemaal in de open lucht en de teelt vindt zo natuurlijk mogelijkplaats. Een waardige afsluiting van het programma van het Rotaryjaar '21-'22 met het thema Welbevinden.

Deurne-Asten-Someren (22)

9 juni '22,

Een gezellige middagvoor oudere bewoners in Deurne, Asten en Someren

De Rotary Deurne-Asten-Someren organiseerde dit jaar opdonderdagmiddag 9 juni een gezellig samenzijn voor 35 oudere bewoners van Someren-Asten-Deurne, met een hapje, drankje en muziek van de Astense Troubadour Hans van Gorp.

De bedoeling was dit te doen in de prachtige tuin van de pastorie van Someren-Eind, die wel 8000 m2 beslaat, maar het weer liet dat helaas niet toe. Geen nood: we werden welkom geheten in het gemeenschapshuis de Einder tegenover de Pastorie.

Na eenwelkomswoord vertelde Ricus Looijmans meer over de geschiedenis van de pastorie en konden degenen die dat wilde een wandeling maken en de pastorie van binnen bekijken. Maurits Leesberg, rotarylid, maar tevens voorzitter van de vereniging van de pastorie vertelde hoe de pastorie echt van de bewoners van Someren-Eind zélf is: met ruim honderd dorpsgenoten kochten ze in 2019 het prachtige gebouw van het bisdom. Zij knapten het gebouw op en het is nu "de huiskamer van het dorp". Vrijwlligers doen het onderhoud, de tuin en inkomsten worden gegenereerd door de pastorie beschikbaar te stellen als groepsaccomodatie voor bv grote families die er een weekend tussen uit willen.

De middag was heel gezellig, ontspannen en met heerlijk etenvan de barbeque!

We hebben genoten van de muziek van de Astense troubadour Hans van Gorp die een paar speciale luisterliedjes ten gehore bracht, maar ook voor de verdere middag zorgde voor de muzikale omlijsting.

Om half 6 ging het weer op huis aan.

Iedereen was het er over eens: dit is voor herhaling vatbaar! Dus volgend jaar doen we dit weer, dan op een locatie in Deurne.

Deurne-Asten-Someren (23)

Deurne-Asten-Someren (24)

Deurne-Asten-Someren (25)

Deurne-Asten-Someren (26)

(Video) Carillonbespeling voor Oekraïne vanuit H Maria Presentatiekerk in Asten

Deurne-Asten-Someren (27)

Deurne-Asten-Someren (28)

Deurne-Asten-Someren (29)

23 mei '22

Deze avond heeft Betty Morel, geestelijk verzorgster van beroep, ons meegenomen in haar ervaringen met het begeleiden van mensen in de palliatieve fase van hun leven. De palliatieve fase associeren wij met het einde van het leven, maar het gaat ook over mensen die een chronische ziekte hebben zonder prespectief op genezing. De kern van het verhaal van Betty was luisteren, luisterenen aansluiten, waarbij ook rituelen een belangrijke rol kunnen vervullen. Het gaat niet om "dagen toevoegen aan het leven", maar om "leven toevoegen aan dagen". Juist omdat een geestelijk verzorger nieuw is en in die zin afstand heeft, ontstaat er vaak ruimte voor vertrouwen en nieuwe ervaringen.

Betty Morel is tevens lid en inkomend voorzitter van de Rotaryclub Eindhoven-Eeckaerde. Volgens gebruik hebben we daarom bij dit bezoek vaantjes uitgewisseld.

Deurne-Asten-Someren (30)

16 mei '22

Deze avond zal Hans van Kuijk een lezing geven. Hans van Kuijk is medeoprichter van GezondDorp in 2016.Sinds 1999 werkt hij als sportarts in het St. Anna Ziekenhuis. Zijn clientèle strekt zich uit van wereldniveau topsporters tot recreatieve sporters en mensen die gewoon fit willen blijven door voldoende beweging. Daarbij verzorgt hij ook de hartrevalidatie spreekuren voor de cardiologen. Enkele jaren geleden is hij mede hierdoor “diep erin gedoken” hoe de samenstelling en aard van onze voeding ingrijpt op ons lijf en onze gezondheid. Zijn doel is om zo de voortgaande toename van overgewicht, diabetes, hart- en vaatziekten en andere welvaartsaandoeningen door middel van leefstijl en voeding echt een halt toe te roepen en mogelijk zelfs om te buigen.

Deurne-Asten-Someren (31)

9 mei '22

Rolf van der Werf vertelt over 40 jaar tandartsenpraktijk van hem en zijn vrouw Ingrid en beantwoordt onze vragen. Er is veel verandert in die jaren! Regelgeving en protocollen die steeds uitgebreider worden, het ontstaan van veel meer specialismes en vooral aandacht voor preventie die bij Rolf altijd centraal heeft gestaan. De moderne tendens om in het buitenland je gebit compleet te renoveren en de risico's die daaraan verbonden zijn, de bijzondere patienten van ORO: het is een rijkdom aan ervaringen.

Deurne-Asten-Someren (32)

25 april '22

Het is 2011 en Sinéad Power heeft last van een buikgriepje. Een week later is ze helemaal verlamd.Na zeven lange jaren die haar langs wanhoop, verzekeringsmaatschappijen en tot in het buitenland voerden, concludeert ze: “Ik ben dankbaar voor het liefdevolle leven dat ik leid. In zekere zin heeft het me verrijkt.”

Zij is een ontwikkelcentrum gestart vanuit Roll with Us. Een plek voor, door en met mensen met een lichamelijke beperking met een eigen platform.Op het platform presenteren zij zich als ‘rollmodels’. Zo kunnen ze hun cv tonen of zelf een fundraise opzetten om hun eigen therapie te bekostigen. Alles is gericht op de ontwikkeling van de rollmodels. Het is voor hen heel belangrijk om zich te richten op de mogelijkheden die ze hebben. Hun motto: "Kijk niet wat niet kan, maar kijk naar wat wel kan. Ga ervoor!”

Deurne-Asten-Someren (33)

11 april '22

We hebben heerlijk gegeten bij Downies en Brownies in Asten, waar we een presentatie kregen van Rob en Gonnie van Brussel, initiatiefnemers van het wooniniatief het Clockhuys in Asten (Rob is tevens lid van de Rotary). Daarna gaven de bewoners een rondleiding in hun prachtige appartementen en gezellige gemeenschappelijke ruimtes. Het Clockhuys isecht een thuis voor de 12 bewoners, met een eigen appartement met woonkamer, een slaapkamer, een keukeunit en een eigen badkamer voor elke bewoner. Daarnaast beschikken de bewoners over een gezellig ingerichte huiskamer, een ruime keuken voor gezamenlijke maaltijden en een terras/tuin. Na een gedegen selectieprocedure is Fittin gekozen als de zorgaanbieder waar het ouderinitiatief mee samenwerkt.

Deurne-Asten-Someren (34)

Deurne-Asten-Someren (35)

4 april '22

4 April wacht ons een interessant bezoek aan De Hoof waar wewelkom worden geheten door Esther en Mark Hikspoors. De Hoof is gelegen in de Brabantse Peel, midden in het recreatiegebied De Heihorsten. Het is dé groepsaccomodatie voor groepen van 40 - 500 personen, met mooie accomodaties, sfeervolle zalen, sport- en recreatievelden.

Deurne-Asten-Someren (36)

14 Maart '22

We bezoeken de uitkijktoren Belfort in Meijel,een bijzonder stuk van de Peel. Wie naast het 22 meter hoge Belfort staat, bevindt zich op historisch terrein. Ruim 75 jaar geleden vochten op deze drassige grond soldaten voor de vrijheid van heel Nederland. Dit is nog goed te zien aan de zes bunkers naast de toren, ook wel kazematten genoemd, en deel uitmakend van de Peelraamstelling. Vanaf de toren loopt een pad, dat niet alleen de ontsnappingsroute van Meijel naar Brabant vormde, maar ook essentieel was voor de turfwinning in de Peel.

Deurne-Asten-Someren (37)

21 februari '22

We verwachten een boeiende lezing, want er valt veel over dit onderwerp te vertellen!

Deurne-Asten-Someren (38)

7 februari '22

Bart, onze organisator van de avond: "Voordat jullie denken dat het een poging zal worden om 'het Rijke Roomsche leven' te herstellen kan ik jullie geruststellen." Deze avond gaat over"hoe komen we van mooie gedachten en goede voornemens tot concrete actie? In Bijbelse termen: 'hoe worden we vissers van mensen?"

Deurne-Asten-Someren (39)

31 januari '22

Gelukkig kunnen we weer bij elkaar komen voor dejaarlijkse filmavond! Uiteraard met de nodige voorzorgmaatregelen i.v.m. corona. De titel van de film is: A BEAUTIFUL MIND en gaat over het leven van de wiskundige John Forbes Nash jr. De film, die op een bijzondere wijze in het thema "WELBEVINDEN" past, is uit 2001 en bekroond met 3 Oscars: Oscars voor de beste film, beste acteur en beste vrouwelijke bijrol. Tevens beloond met de Golden Globe voor de beste film.

Deurne-Asten-Someren (40)

24 januari '22

Een boeiende zoom-bijeenkomst, met oefeningen die je bewust maken of bepaalde gedachten die je hebt helpend of belemmerend zijn.

Deurne-Asten-Someren (41)

17 januari '22

Deurne-Asten-Someren (42)

Twee keer per jaar organiseert de club een fireside. Dit is een bijeenkomst met kleine groepjes van de leden bij een van de leden thuis, nu noodgedwongen soms via zoom. Doel is om in een informele sfeer een thema uitgebreider en persoonlijker te kunnen bespreken. Dit keer is het een gesprek overwat Rotary voor je betekent en wat voor de toekomst nodig is om die betekenis te blijven houden.

10 januari '22

Deze avond stond er een uitwisseling gepland, via Zoom metLeny Goijer, gouverneur van ons district en de leden van RC Deurne Asten Someren, RC Helmond, Helmond Quartier van Peellandt en RC Nuenen. De kern van Rotary is voor Leny: oerkracht (de kracht zit in de clubs en de leden zelf, het fellowship), daadkracht (neerzetten van goede projecten, samen verder komen) en aantrekkingskracht (op toekomstige leden en uiteraard voor de leden zelf). Leny memoreerde in dat kader een aantal interessante activiteiten binnen Rotary. Vervolgens was er een uitwisseling wat op dit moment voor de clubs belangrijke ontwikkelingen zijn, waarbij wat uitvoeriger werd stilgestaan bij het werven van nieuwe leden.

Deurne-Asten-Someren (43) Leny Goijer

1 januari '22

(Video) Helmond, Deurne, Asten en Someren ondertekenen convenant

Rotary Deurne-Asten-Someren wenst iedereen een heel gelukkig en gezond nieuw jaar!

Deurne-Asten-Someren (44)

18 december '21 Kerstpakketten voedselbank

Toos Claessens (60) en haar partner Ton Bennenbroek hebben7 jaar geleden het initiatief genomen omkerstpakketten te maken voor mensen uit Someren en Asten die het niet breed hebben. "Ik heb een periode als vrijwilliger bij het Leger des Heils gewerkt en een heel andere kant van onze maatschappij leren kennen. Ik heb daar oog gekregen voor mensen die het een stuk minder fijn hebben dan wij. Het idee is om bij gezinnen die het moeilijk hebben, warmte te brengen. Wij hebben voor december gekozen omdat in die maand niet alleen de armoede zichtbaarder is, maar ook omdat in deze koude periode de mensen toch meer kunnen en willen missen voor anderen én met elkaar de warmte van Kerstmis willen delen". In hun ruimte aan de Ambachten 9 in Someren kon iedereen een bijdrage komen afgeven waarvanzij vervolgens prachtige kerstpakketen maken. De gezinnen zijn via de Voedselbank zorgvuldig uitgekozen, Toos en Ton kennen zelf die gezinnen niet.

Rotary DAS vond dit zo'n mooi initiatief dat zij in heel korte tijd een sponsoring is gestart. 18 december kon Jeroen van den Ingh, voorzitter Rotary DAS een cheque van €2.000 overhandigen.

Deurne-Asten-Someren (45)

6 december '21 Concert

Deze dag was er in de Gloria te Asten een concert: Schubert's Winterreise prachtig uitgevoerd door Bram Verheijen (zang) en Joris van Loon (fortepiano).

Deurne-Asten-Someren (46)

29 november '21 Zoom bijeenkomst

Deze avond zaldr. Yvo Sijpkens van o.a. het Haaglandenziekenhuis een verhaal vertellen over de wetenschappelijke kant van welbevinden. Yvo is 1 van de leden van de Raad van Advies van de stichting Je Leefstijl Als Medicijn.

Deurne-Asten-Someren (47)

22 november '21. 🦠🦠🦠🦠🦠

In verband met het sterk oplopen van het aantal corona-besmettingen in ons land hebben wealles overwegende het besluit genomen om met onmiddellijke inganggeenfysieke bijeenkomsten te houden. Het is een besluit dat we niet graag nemen, maar als club hebben wij los van de al genomen en inmiddels aangescherpte maatregelen een eigen verantwoordelijkheid naar onze leden, hun gezinnen en de kring waarin we leven. Vooralsnog zal dit gelden tot het eind van dit kalenderjaar.
Met behulp van ieders flexibiliteit en creativiteit hopen we de komende clubavondeneen betekenisvolle online-invulling te kunnen geven.

8 november '21

Paul verzorgde een boeiende lezing VITALITEIT. Paul issportfysiotherapeut en eigenaar van 'Fysiotherapiepraktijk en het Trainingscentrum' en tevens mede-eigenaar van 'Natuurlijk Bewegen'. Hij richt zich daarbij zoveel mogelijk op de preventieve kant van de gezondheidszorg.

Deurne-Asten-Someren (48)

--------------------------------------------------------------

1 november '21

Een boeiende presentatie door Ferens Giebelen over IDEXX, een Amerikaanse multinationale onderneming die zich bezighoudt met de ontwikkeling, productie en distributie van producten en diensten voor de markten voor gezelschapsdieren, dierenartsen, vee, pluimvee, watertesten en zuivelproducten

Deurne-Asten-Someren (49)

----------------------------------------------------------

18 oktober '21

Er was een Fireside met een variatie op het thema: "die ene leerling" (column in de Volkskrant): die ene persoon die je kijk op je vak veranderde, ofwel: wie/wat heeft je een belangrijk inzicht gegeven.

--------------------------------------------------------------

11 oktober '21

Een mooie lezing van Geert van den Boomen! Hij werd geinspireerd door Mark Tuitert, oud top-schaatser, die een stoicijnse mindset heeft ontwikkeld (en zich nu richt op topsportpsychologie, ook voor ondernemers).

Deurne-Asten-Someren (50)

------------------------------------------------

4 oktober '21

Deurne-Asten-Someren (51)Deurne-Asten-Someren (52)Deurne-Asten-Someren (53)Deurne-Asten-Someren (54)Deurne-Asten-Someren (55)Deurne-Asten-Someren (56)Deurne-Asten-Someren (57)Deurne-Asten-Someren (58)Deurne-Asten-Someren (59)Deurne-Asten-Someren (60)Deurne-Asten-Someren (61)Deurne-Asten-Someren (62)Deurne-Asten-Someren (63)Deurne-Asten-Someren (64)Deurne-Asten-Someren (65)Deurne-Asten-Someren (66)

We zijn door Christa Alaert uitgenodigd voor een Workshop "Welbevinden in hart en ziel" in het kunstkwartier te Helmond!

Deurne-Asten-Someren (67)

----------------------------

27 september '21

Deurne-Asten-Someren (68)

De commissie Community Service heeft Gertjan Hooijman, apotheker te Asten uitgenodigd om meer te vertellen over het project Meten is Weten te Asten. Een samenwerking van apotheker, huisartsen, GGD, Zorgboog, gemeente, fysiotherapeuten voor een jaarlijkse open preventieve 'prikdag', waar zaken gemeten worden als chlorestorol, bloedsuikerspiegel, nierfunctie, bloeddruk e.d. Rotary DAS gaat onderzoeken hoe we dit project voor meer jaren kunnen steunen.

------------------------------------------------

20 september '21

Deurne-Asten-Someren (69)

Eline Bergshoeff hield een interessante lezing gehouden over wat gezond en vitaal voor haar betekent. Haar boodschap: leefstijl is een keuze. Door kleine stapjes te zetten naar je eigen doelen kun je hieraan wennen en het langzaam tot een gewoonte maken, met als resultaat meer energie en levensvreugde.

----------------------------------------------------------

13 september '21

Deurne-Asten-Someren (70)

Een boeiende lezing door Wim Tilburgs, voorzitter van de stichting Je Leefstijl als Medicijn, die aan de hand van zijn persoonlijke verhaal liet zien wat verandering van leefstijl kan doen voor jegezondheid. Zie:

Wim Tilburgs

(Video) Prinsenbal KansPlus Asten Someren Deurne in soos Den Dissel in Asten

en

Gezond Helmond

En de uitbreiding naar onze regio:

Gezond Peelland

3 juli '21

Hulde aan Vivian van Stratum voor een heel bijzonder, inventief en creatief voorzittersjaar en succes voor Jeroen van den Ingh, de nieuwe voorzitter voor het jaar '21-'22 met als thema: Welbevinden!

Deurne-Asten-Someren (71)

28 juni '21

Deurne-Asten-Someren (72)

14 juni '21 Wat heerlijk, we konden elkaar weer live ontmoeten. De film was indrukwekkend. We waren en zijn er stil van. Vrijheid is een groot goed.

Deurne-Asten-Someren (73)

7 juni '21

Deurne-Asten-Someren (74)

31 mei '21

Boeiende lezing door Lilian Dekkers, een kunstenares die zich de laatste 12 jaar wijdt aan de kunst van het tatoeëren. Zij maakt prachtige unieke en gepersonaliseerde tattoos. Haar specialisme is photo-realistic en portretten en haar bedrijf heet INK & Art Company.

Deurne-Asten-Someren (75)

17 mei '21

Een boeiende presentatie van Peter van der Zanden, over o.a. de psychologische effecten van cijfers en het belang van áchter de cijfers te kijken....

Deurne-Asten-Someren (76)

3 mei '21

26 april '21

Gisteren kregen we een enthousiaste presentatie door oprichters van Skatepark TIPI Asten. De meerwaarde van een volwaardig skatepark voor de jeugd en volwassenen van Asten e.o. werd goed voor het voetlicht gebracht! @SkateparkBootcampTIPIAsten

Deurne-Asten-Someren (77)

19 april '21

Deurne-Asten-Someren (78)

12 april '21:

Lezing “Only one earth”:Science to secure everyone’s future.Door dr. Birgit van Munster.Birgit van Munster is biologe en activiste. Zij zet zich in voor wereldwijde duurzame ontwikkeling. Samen met haar partner Michael Wadleigh, wetenschapper en Oscar-winnende filmregisseur (bekend door het regisseren van de film Woodstock uit 1969) heeft zij de Homo Sapiens Reports opgericht, een officieel UNESCO-project. Zij geven bijdragen en informatie aan sprekers op de internationale klimaattoppen.

Hun nieuwste onderzoeksproject is “OnlyOneEarth.science”

“Wij zijn er sterk van overtuigd dat burgers systemische verandering moeten eisen en niet alleen individuele acties moeten ondernemen”.

Deurne-Asten-Someren (79)

29 maart '21: we gaan wandelen in clubjes van twee; na lange tijd weer een vorm van live Rotary-contact en de weersvoorspellingen zijngoed!

Deurne-Asten-Someren (80)

22 maart '21: een boeiende presentatie van Bjorn Heerwagen: hoe hij door zijn dromen te volgen, van onderop alle facetten van het bedrijf te leren, niet bang te zijn voor de onzekerheid van tijdelijke projecten, Director werd van Walt Disney Imagineering.

Deurne-Asten-Someren (81)

15 maart '21: Meer dan een miljoen mensen in NL leven in armoede, waarvan circa 325.000 kinderen. Een leerzame avond over de rol van de bewindvoerder en over bescherming van kwetsbare mensen.

Deurne-Asten-Someren (82)

8 Maart '21: De Fire Side ging deze keer over gezondheid a.h.v. drie boeiende stellingen

Deurne-Asten-Someren (83)

Ons programma voor de komende weken

Deurne-Asten-Someren (84)

Start van het Rotary-jaar '20-'21. De voorzitter daagt jullie uit:

meer info

Bijzondere data

Rotaract

Website Rotaractmeer info

district 1550

Deurne-Asten-Someren (86)

(Video) Finale playbackwedstrijd KansPlus ASD in Centraal in Someren

Deurne-Asten-Someren (87)

Lees hier de maandbrieven

Videos

1. Color Run Someren 2019
(SIRIS Asten Someren)
2. Zegening processiekaars KBO Deurne Asten en Someren
(SIRIS Asten Someren)
3. sv deurne vs asten
(sv Deurne JO131)
4. Heropening winkel ORO
(SIRIS Asten Someren)
5. Sneeuw in Asten en Someren
(SIRIS Asten Someren)
6. Bedevaart KBO kringen Asten, Deurne en Someren in Ommel
(SIRIS Asten Someren)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dong Thiel

Last Updated: 06/05/2023

Views: 6007

Rating: 4.9 / 5 (79 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dong Thiel

Birthday: 2001-07-14

Address: 2865 Kasha Unions, West Corrinne, AK 05708-1071

Phone: +3512198379449

Job: Design Planner

Hobby: Graffiti, Foreign language learning, Gambling, Metalworking, Rowing, Sculling, Sewing

Introduction: My name is Dong Thiel, I am a brainy, happy, tasty, lively, splendid, talented, cooperative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.